Условия за ползване

Посещаването и използването на електронния магазин от клиента се счита за приемане на общите му условия.

Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия, касаещи изпълнението на поръчките и използването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на осъществяване на поръчката си.

Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база на складова наличност, но е възможно някой модел или дадено количество да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока клиентът ще бъде уведомен по телефон или на посочения от него електронен адрес в рамките на 24 ч от подаването на поръчката.

Приема се, че посоченият от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й.

При посочени неверни данни при подаване на поръчка – сгрешен електронен адрес, лице за контакти и/или телефон, www.led-lightwell.eu не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Права и задължения на страните

1.  «ЛАЙТВЕЛЛ» се задължава:

 • да прехвърли на клиента собствеността на заявения за покупка от него продукт
 • да достави в срок заявения от него продукт
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
 • преди да бъде изпратен всеки продукт да бъде проверен за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Ние гарантираме, че всички продукти са фабрично нови.

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи продукта.

Отговорност

«ЛАЙТВЕЛЛ» ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които «ЛАЙТВЕЛЛ» не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на «ЛАЙТВЕЛЛ».

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на «ЛАЙТВЕЛЛ», съобразно българското законодателство.

Защита на информацията и личните данни, предоставяни от клиенти

 1. Клиентът поръчва продукти и предоставя информация, необходима за изпълнение на поръчката му доброволно.
 2. Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента.
 3. Информацията, предоставена от клиента, не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски фирми и др.), пряко участващи в процеса на обслужване и изпълнение на поръчката на клиента.

Електронният магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиента, но не носи отговорност, ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, «ЛАЙТВЕЛЛ» ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в Общите условия.

«ЛАЙТВЕЛЛ» ООД има право да използва информацията по т. 1 за предлагане на продукти и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено по e-mail в раздел „Контакти“ на сайта.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

«ЛАЙТВЕЛЛ» ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • «ЛАЙТВЕЛЛ» ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Share This